Трудові спори

Потрібен адвокат по ДТП?!

Потрібен адвокат у кримінальому провадженні?!

Нотаріальне засвідчення купівлі-продажу нерухомості?!

трудові спори, Тимур Уваровіт, адвокат, юрист, нотаріус

Клопотання про відновлення строків позовної давності

Клопотання про продовження строку розгляду справи

Заява про поновлення на роботі

Трудові спори - це неврегульовані розбіжності між працівником і власником або уповноваженим ним органом, незалежно від форм трудового договору та форми власності підприємства, що виникли з приводу застосування законодавства про працю або встановлення умов праці працівників і службовців.

Всі трудові спори можна класифікувати по ряду підстав.

По суб'єкту трудового спору вони діляться на: індивідуальні та колективні. В індивідуальних суперечках оскаржуються і захищаються суб'єктивні права конкретного працівника, його законні інтереси. У колективних - права, інтереси, повноваження всього трудового колективу (частини трудового колективу), профспілкового органу з питань праці, побуту, культури. Колективні суперечки виникають: з правовідносин адміністрації (органи управління підприємством) і трудового колективу; правовідносин адміністрації та профспілкового органу; соціально-партнерських правовідносин представників працівників і роботодавців за участю органів влади на державному, республіканському, регіональному, галузевому рівнях.

За характером суперечок їх можна ділити на:

суперечки застосуванні норм трудового законодавства, колективного або трудового договору;

спори про встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та побуту, не врегульованих законодавством;

спори, пов'язані з відмовою в прийомі на роботу.

По правовідносин, з яких виникає суперечка, всі трудові суперечки діляться на:

суперечки з трудових правовідносин;

суперечки з відносин працевлаштування;

суперечки з правовідносин з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та правил охорони праці;

суперечки з правовідносин з підготовки та підвищення кваліфікації на виробництві;

суперечки з правовідносин з відшкодування матеріального збитку працівником підприємства;

суперечки з правовідносин з відшкодування підприємством шкоди працівникові у зв'язку з ушкодженням здоров'я на роботі;

суперечки з правовідносин профспілки з адміністрацією з питань праці, побуту, культури;

суперечки з правовідносин трудового колективу з адміністрацією;

суперечки з соціально-партнерських угод.

Для визначення підвідомчості трудового спору необхідно відштовхуватися від його змісту (тобто характеру, виду, змісту трудового спору, правовідносини, з яких виник трудовий спір, конкретного суб'єкта спору).

Всі індивідуальні трудові спори ділять на:

розглядаються в загальному порядку, тобто спочатку КТС (комісією з трудових спорів), а потім в суді (якщо рішення КТС оскаржується у суді). У цьому порядку розглядаються позовні трудові спори щодо застосування законів та інших нормативно-правових актів про працю, колективного договору та інших угод про працю;

судовий порядок, тобто аналізовані безпосередньо судом, позовні трудові спори.

2. Комісії по трудових спорах є первинним органом, який має право розглядати трудовий спір. Вони обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу з чисельністю складу не менше 15 людей. Обраними вважаються кандидатури, які отримали більшість голосів і за які проголосувало більше половини присутніх. Порядок обрання, чисельність і склад КТС, термін її повноважень визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі КТС має бути не менше половини її складу.

Комісія зі свого складу обирає голову, його заступників і секретаря. Вона можуть створюватися і в підрозділах підприємства, установи, організації. КТС розглядає трудовий спір, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією. КТС розглядає трудові спори працівників, які працюють в організації за трудовим договором, у тому числі тимчасових, сумісників, надомників. У цю комісію може звернутися працівник, який звільнився, якщо індивідуальний трудовий спір відноситься до його минулої трудової діяльності.

3. Працівник звертається до КТС у тримісячний строк з дня, коли він дізнався, або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Якщо термін був пропущений з поважних причин, він може бути відновлений цією комісією. У КТС працівник звертається з письмовою заявою, де розкриває зміст трудового спору і докази порушеного права. Всі заяви працівників у КТС реєструються в журналі реєстрації, із зазначенням терміну надходження заяви, його зміст і термін прийняття рішення комісією по суті спору.

Комісія розглядає заяву в десятиденний строк з дня її подання, у присутності працівника, який подав заяву та представника адміністрації. Без працівника суперечка розглядається за його письмовою заявою. У разі вторинної неявки без поважної причини Комісія може винести рішення про зняття заяви з розгляду. КТС може викликати на засідання свідків, спеціалістів, представників профспілки, вимагати від адміністрації необхідних розрахунків і документів.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 1/2 членів. Засідання проводяться в неробочий час. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Прийняте рішення - остаточне, і КТС вже не може переглянути своє рішення, яке набрало законної сили.

Копія рішення вручається працівникові і роботодавцю в 3-денний термін з дня прийняття. Будь-яка із сторін може оскаржити рішення комісії в суді.

Рішення КТС виконуються адміністрацією в 3-денний термін після закінчення 10 днів з дня їх оскарження.

4. Однією з найважливіших гарантій охорони прав громадян відповідно до Конституції України (ст. 55 і ст. 124) є їх право на судовий захист. Правильне і швидке вирішення трудових спорів сприяє відновленню порушених прав і зміцненню законності, правопорядку в галузі праці.

Перелік трудових спорів, що підлягають розгляду безпосередньо у судах, дає ст. 232 КЗпП. Причинами даних звернень до суду можуть бути: відсутність на підприємстві КТС, заяви про поновлення на роботі, про зміну дати і формулювання причини звільнення, про відшкодування матеріального збитку, про відмову в прийомі на роботу і т.д.

При судовому розгляді трудових спорів має місце імперативна підвідомчість, коли закон визначає категорично, що дана справа підлягає вирішенню в суді і тільки у суді.

Всі інші суперечки відносяться до компетенції КТС, так як відповідно до ст. 224 КЗпП України - вона є загальнообов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів. У даному випадку використовується альтернативна підвідомчість, тобто працівникові надається право вибору, в силу якого він може звернутися за відновленням свого порушеного права як до комісії з трудових спорів, так і до суду.

Судовий порядок розгляду трудових спорів припускає, що всі спори розглядаються за місцем знаходження відповідача (за винятком випадків, коли подається позов про відшкодування шкоди у зв'язку з каліцтвом і за скаргами на дії органів і посадових осіб - суперечка може бути розглянутий судом і за місцем знаходження відповідача ). Позивачем є особа, яка порушила процес по трудовому спору з метою відновлення чи захисту порушеного трудового права. Відповідач - особа, яка притягається до відповідальності за позовом.

Позивач подає позовну заяву до суду в письмовій формі. До позовної заяви додаються необхідні документи: копії наказів, довідки про зарплату і т.д. При цьому має бути дотриманий позовний або давностний термін, встановлений законом. Наприклад, по спорах про звільнення - місяць, обчислюваний з дня вручення працівникові наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. За дозволом безпосередньо в суді інших трудових суперечок працівник може звернутися в 3-місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Суд, у разі пропуску строків з поважних причин, може їх відновлювати (ст. 234 КЗпП).

Строк позовної давності не поширюється на спори, пов'язані із заподіянням працівником шкоди підприємству, установі, організації і суперечки про заподіянні шкоди здоров'ю працівника. У першій ситуації адміністрація може звернутися з позовом протягом року з дня виявлення шкоди, а в другій - строк позовної давності взагалі не встановлено.

Справи в суді розглядаються не пізніше 10 днів, якщо сторони перебувають у одному місті чи районі, а в інших випадках - не пізніше 20 днів з дня підготовки справи до судового розгляду.

У 10-денний термін кожна із сторін може оскаржити рішення суду у вищестоящий суд або опротестувати рішення у вищестоящий суд.